Menu
Koшница
За лоялни клиенти - 5% допълнителна отстъпка

Общи условия

Давам изричното си съгласие, личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с моята поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката.


Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Продуктите, които се намират на интернет страницата на telefoni-bg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.


ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ//КЛИЕНТА


Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазин  https://zdravi-telefoni.com


Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата  https://zdravi-telefoni.com


Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.При доставка с куриер , за съгласие с гаранционните условия написани в гаранционната карта се счита приемането на продукта.


Гаранциони ремонти:  всички разходи по изпращането и връщането на гаранционни продукти са за сметка на потребителя. При проблем, първо потърсете съдеиствие от нашия сервизен център 10.00.-19.00 ,често можем да ви спестим ненужно изпращане на продукт.


Връщане на продукти: Всеки закупен продукт може да се върне при нас в 14 дневен срок, в състояние като нов.Всички транспортни разходи са за сметка на клиента.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://zdravi-telefoni.com


ТЪРГОВЕЦА се задължава да достави в срок заявената за покупка стока и да проверява изправността на всеки артикул преди да бъде изпратен.


ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.


Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.Чл. 112.  1.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.


             2.Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


 Чл. 113.    1.Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.  2.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.      3.След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.    4.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.     5.Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


 Чл. 114. 1.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:


1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;   2.намаляване на цената.  3.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.   4.Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Относно усилватели на мобилен сигнал,въстановяване на суми става след пълен тест на цялата конфигурация. 5.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


 Чл. 115.            1.  Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.      Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.  Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Връзка с платформа за онлине решаване на спорове (първо контактувайте директно с нас)


https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


Връзка с Комисия за защита на потребителите (първо контактувайте директно с нас)


https://kzp.bg/